คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยชมพู ดวงตา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราพร แก้วกล้า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎิ์ ศรีชมชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัตนศักดิ์ โพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนนิกานต์ ป้องป้าน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3