ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวิจิตร ศรีทองทา
ครู คศ.3