ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวิจิตร ศรีทองทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1