ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1