ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวัชรพงษ์ เย็นแดง
ครู คศ.3