วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี 2560 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา จะเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ
๑.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ - ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
๖.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด