ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงษ์ เย็นแดง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :