กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ดา อุปพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา สุริยะ
อัตราจ้าง

นางสาวชนิดา สีกาลัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานี