พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ - ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
๖.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา
๓. ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. ผู้บริหาร บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๖. สถานศึกษามีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้