ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางธัญรัศมิ์ เทพคำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5