กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปิมปพาพร ป้อมหิน
ครู คศ.3

นางสุนิสา วรรณา
ครู คศ.3