ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา จำนวนนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 นางอัจฉราภรณ์  สมบัติศรี 13 10 23
อนุบาล 2 น.ส.สุพรรษา โสมหา 16 12 28
รวม 29 20 51
ป.1/1 นางเพ็ชรศรี แก้วดวงตา 7 8 15
ป.1/2 นางสุทธิพร  ชื่นจิตร 8 7 15
ป.2/1 นางสาวชนิดา  สีกาลัง 11 4 15
ป.2/2 นางสาวสร้อยสุดา ราชอินทร์ 9 6 15
ป.3 นางวิจิตร ศรีทองทา 10 12 22
ป.4 นายศักดิ์ดา อุปพงษ์ 10 10 20
ป.5 นางธัญรัศม์ เทพคำดี 9 9 18
ป.6 นางสาวธัญญาลักษณ์ จ่าบาล 15 10 25
รวม 80 66 145
ม.1 นายวัชรพงษ์  เย็นแดง 19 10 29
ม.2 นางสุนิสา  วรรณา 12 8 20
ม.3 นางมัตติกา จอกทอง 14 8 22
รวม 44 25 71
รวมทั้งหมด 153 111 267