ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายศักดิ์ดา อุปพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4