ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางปิมปพาพร ป้อมหิน
ครู คศ.3