ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสุนิสา วรรณา
ครู คศ.3