กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสร้อยสุดา ราชอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวธัญญาลักษณ์ จ่าบาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวประกายแก้ว อินนคร
ครูอัตราจ้าง