ปฐมวัย

นางสุทธิพร ชื่นจิตร
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรษา โสมหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัฉราภรณ์ สมบัติศรี