ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางมัตติกา จอกทอง
ครู คศ.3