ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนิดา สีกาลัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1