ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพ็ชรศรี แก้วดวงตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1