ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เดิมนักเรียนบ้านนี้ไป เรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลกุรุคุ ( วัดบ้านวังกระแส ) เมื่อเด็กในเกณฑ์บังคับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบ้านนี้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านหนองบัวคำบ้านนา งิ้ว  บ้านนางาม  บ้านโพนทา  กอปรกับทางไปบ้านวังกระแสลำบาก  ทางอำเภอจึงเปิด โรงเรียนขึ้น  โดยให้นายไตร  มหาพันธ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   เมื่อวันที่  3  เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2482   โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน  เมื่อเปิดเรียนวันแรกมีนักเรียนจากบ้านโพนสวาง บ้านนางิ้ว บ้านหนองบัวคำ บ้านนางาม มาเรียน  เปิดสอนเฉพาะชั้น  ป. 1   โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตาไก้ 4 วัดบ้านโพนสวาง
          ต่อมาการศึกษาได้ขยายเพิ่มขึ้น  ทางอำเภอจึงได้แยกบ้านหนองบัวคำ และบ้านโพนทาไปตั้งโรงเรียนต่างหาก  และบ้านนางามก็ไปเรียนที่บ้านโพนทา  คงเหลือ  2  บ้านที่มาเรียน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้  คือ บ้านโพนสวางและบ้านนางิ้ว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – ป.4   ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนอยู่ได้โดยอาศัยความร่วมมือกับทางวัดและเจ้าหน้าที่ทางอำเภอร่วมกัน ดำเนินการด้วยดีตลอดมา  เหตุการณ์ต่างๆ ก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการศึกษาก็มีความก้าวหน้าขึ้น  ทางอำเภอจึงได้แต่งตั้งให้นายประเสริฐ  ท่าค้อ  มาทำการสอนเพิ่มอีก 1  คน
          ปี  พ.ศ. 2485   ทางอำเภอได้ย้ายนายไตร  มหาพันธ์  เพื่อความเหมาะสมและให้นายทอก นิตยาคม  มาดำรงตำแหน่งแทน  อยู่ได้  20  วัน  นายทอก  นิตยาคม  ก็ลาออก  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายพิมพ์  สุวรรณเพชร  มาดำรงตำแหน่งแทน  อยู่ได้  1  ปี  ก็ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายรจน์  แก้วพิลา  มาดำรงตำแหน่งแทน  ต่อมานายรจน์  แก้วพิลา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนามน  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้  นายขันชัย   ไตระถา  มาเป็นครูใหญ่แทน  ต่อมานายขันชัย  ไตระถา  ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่บ้านผึ้ง
          ปี  พ.ศ. 2497   ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดเป็นโรงเรียนที่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศและใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนบ้านโพนสวาง”มี นายสนอง  หอมสมโคตร มาเป็นครูใหญ่เมื่อนายสนองหอมสมโคตร ย้ายจึงแต่งตั้งให้นายประจงนิลสาขา  มาเป็นครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2497
          ปี  พ.ศ.2501  นายประจง  นิลสาขา  ย้ายไปเป็นครูช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอเมืองนครพนม  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายเคลื่อน นิลสาขา มาดำรงตำแหน่งแทนในปี พ.ศ.2502
          โรงเรียนได้ชนะผลคะแนนการประเมินผลปลายปีของตำบล  ได้รับคำชมเชยจากคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลงานด้านปรับปรุง สถานที่ และการแสดงของนักเรียนซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์บังคับ  จำนวน  147  คน  มีครู  2  คน
          ปี  พ.ศ. 2505  ทางการได้ย้าย  นายเลื่อน  นิลสาขา  ไปตำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาหลวง  ตำบลท่าค้อ โดยมีนายสด  ดวงสงค์ รักษาการแทน ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้นายแก้ว  เข็มปัญญา  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกล้วยมารักษาการแทนครูใหญ่  ในปี พ.ศ. 2507  โรงเรียนได้รับคำชมเชยจากศึกษาธิการอำเภอว่าเป็นโรงเรียนปรับปรุงดีเด่น
          วันที่  10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2508  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแต่งตั้ง  กิ่งอำเภอปลาปาก  และโรงเรียนนี้ขึ้นกับกิ่งอำเภอปลาปาก  และนายเตียง  มณีพรรณ  ได้มาดำรงตำแหน่งแทน นายแก้ว เข็มปัญญา  แต่นายเตียง  มณีพรรณ  อยู่ได้ไม่นานก็ลาออก
          วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2509   นายเสมา  ศรีทองทา  ได้มาดำรงตำแหน่งแทนในปี  พ.ศ. 2521   ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก  ป. 4  เป็น  ป.5  ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีก  1  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต  คือ  แบบ  ป. 1. ฉ.   เป็นอาคารเรียนแบบ  3  ห้องเรียนและได้ขยายการศึกษาภาคบังคับเพิ่มอีกจาก  ป. 1 – ป. 6   จนในปีการศึกษา  พ.ศ. 2522  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  205  คน  มีครู6  คน
          ปี  พ.ศ. 2526   นายเสมา  ศรีทองทา  เกษียณอายุราชการ  สำนักงานงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  แต่งตั้งให้นายณะรักษ์  โกพลรัตน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2526   ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2526   มีนักเรียน  275  คนครู14  คน  นักการภารโรง  1  คน
          วันที่  5  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2529   นายณะรักษ์  โกพลรัตน์  ครูใหญ่ขอเปลี่ยนสายงานเป็นสายปฏิบัติการสอน และย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียน
บ้านกุตาไก้  มอบหมายให้  นายประยงค์ มีสิมมา  รักษาการในตำแหน่งแทน  
วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2529 ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  ได้มีคำสั่งให้  นายเพชรรัตน์  โคตรราช  ครูใหญ่บ้านวังม่วงมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายณะรักษ์  โกพลรัตน์   เนื่องจากนักเรียนขาดเรียนเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองเด็กไม่ให้ความร่วมมือ คณะกรรมการศึกษาและคณะครูในโรงเรียนมีความเห็นพ้องต้องกันตกลงเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเสียใหม่เป็น
“โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา” ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ตั้งแต่  วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2529
          วันที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2530   ได้รับคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ให้โรงเรียนนี้เป็น ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และมีคำสั่งให้นายเพชรรัตน์  โคตรราช  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ด้วย
          ปี  พ.ศ.2532   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งให้นายวิโรจ  ศักดี  ตำแหน่งอาจารย์ 2  ระดับ5  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายเพชรรัตน์  โคตรราช  ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกอก  เมื่อวันที่  27   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2532ในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น  372คนเป็นชาย 190คน หญิง282 คน ครู  16  คน  เป็นชาย  9  คน  หญิง 7 คน ภารโรง  1 คน
          ปี  พ.ศ. 2539  นายจิตรราช  วังกะธาตุ  มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิโรจ  ศักดี  จนถึงปีการศึกษา พ.ศ. 2550  นายจิตรราช  วังกะธาตุ  ได้ลาออกเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครพนมของเขตอำเภอปลาปาก  และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
          ปี  พ.ศ. 2551 นายวิญญู  คำสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทา  
ย้ายมารับตำแหน่งแทนนายจิตรราช  วังกะธาตุ  เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2551
          ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖   นายศักดา กมลคุรุสกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  ย้ายมารับตำแหน่งแทนนายวิญญู คำสุข  เมื่อวันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน