กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมัตติกา จอกทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญรัศมิ์ เทพคำดี
ครู คศ.2