กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรพงษ์ เย็นแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจษฎา เย็นแดง