ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม “ธรรมะสู่โรงเรียน”
      วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม – จริยธรรม “ธรรมะสู่โรงเรียน” โดยมี นางสาววิลาสินี พุทธดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาเป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  และจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลายและนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2564,21:14   อ่าน 55 ครั้ง