ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด เหลือง-ฟ้า เกมส์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปีการศึกษา 2563
  วันที่ ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด เหลือง-ฟ้า เกมส์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,08:24   อ่าน 34 ครั้ง