ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร ครั้งที่ ๑ จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร ครั้งที่ ๑ จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑. เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีในหมู่สมาชิกด้วยกัน ๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง ๓. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานและกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรได้

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,09:00   อ่าน 39 ครั้ง