ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุทธิพร ชื่นจิตร
ครู คศ.3