ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิจิตร ศรีทองทา
ครู คศ.3