ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัญญากาญจน์ อาจวิชัย

ครูประจำชั้น