ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุทธิพร ชื่นจิตร