ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสร้อยสุดา ราชอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2